Wprowadzenie istotnych zmian do podpisanej już umowy kredytowej wymaga dopełnienia formalności. Podstawą jest zawarcie aneksu. Banki mogą naliczyć z tego tytułu dodatkowe opłaty. Sprawdź, kiedy podpisywany jest aneks do umowy kredytu hipotecznego i ile to kosztuje.

Podpisanie umowy kredytowej, zwłaszcza w przypadku takich zobowiązań jak kredyt hipoteczny, powinno poprzedzać porównanie ofert i wybranie takiej, która jest najlepsza. Jednak po upływie kilku lat od chwili zaciągnięcia zobowiązania może się okazać, że jej postanowienia są dla nas niekoniecznie korzystne.

Jak renegocjować umowę kredytu w takiej sytuacji? Można zawsze poprosić bank o zmianę w ramach oficjalnego pisma. Jeśli wynegocjujemy nowe warunki spłaty, konieczne będzie zawarcie aneksu do umowy kredytowej. Co więcej, bank sam może również przedstawić klientowi aneks.

Obecnie tak właśnie się dzieje z uwagi na wygaszanie stawki WIBOR(R) i zastępowanie jej stawką WIRON. Na czym polega taki aneks do umowy kredytu hipotecznego? WIBOR w umowie ma zostać zastąpiony nowym wskaźnikiem. Czy kredytobiorca musi podpisać aneks? Zobacz, co w związku z nim stanie się z umową kredytową.

Aneks do umowy kredytowej

Bank w zakresie swoich uprawnień wynikających z podpisanych umów kredytowych może zmienić ich warunki. Najczęściej dzieje się tak w przypadku kredytów hipotecznych. Zasadniczo to właśnie te umowy są przeważnie modyfikowane przez banki, głównie dlatego, że na ogół ich okres kredytowania jest bardzo długi.

W ciągu 25-30 lat może dojść do diametralnych zmian w gospodarce, które mogą niejako wymusić zmiany w umowie o kredyt hipoteczny. Tyle czasem wynosi też okres kredytowania przy zaciąganiu zobowiązań hipotecznych. Wiele instytucji oferuje długi czas spłaty długu.

Banki nie chcą ponosić strat, więc konstruują takie długoterminowe umowy z zastrzeżeniem, że niektóre ich postanowienia mogą w przyszłości pod pewnymi warunkami ulec zmianie. Zacząć należy od tego, że bank ma prawo do zmiany warunków umowy, jaką popisał z klientem.

Najczęściej taka sytuacja odnosi się do kredytów hipotecznych. Warto w tym przypadku dowiedzieć się, do czego zobowiązuje nas umowa kredytowa. Jeśli dochodzi do zmiany jej zapisów, to najczęściej wymaga to podpisania stosownych dokumentów – aneksu do umowy. Co to jest aneks do umowy kredytowej?

To dokument, który pozwala na zmianę ważnych postanowień. Często można spotkać się z praktyką nazywania aneksu dokumentem zmieniającym. Może on być podpisany z inicjatywy banku lub samego kredytobiorcy, ale ani jedna, ani druga strona nie muszą zgodzić się na jego zapisy. Obie strony, jeśli zaakceptują je, podpisują umowę, a następnie zmiany wchodzą w życie.

Skorzystaj z dodatkowych pieniędzy w ramach kredytu gotówkowego

Alior Bank logo

Koszt kredytu:

Rata:

Bank Pekao s.a. logo

Koszt kredytu:

Rata:

VeloBank logo

Koszt kredytu:

Rata:

Zobacz więcej ofert

Przykład reprezentantywny:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty kredytów gotówkowych wynosi 10,35%. Okres obowiązywania umowy: 48 mies., całkowita kwota pożyczki: 20 000 zł. Całkowity koszt zobowiązania spłacanego w ratach równych (annuitetowych): 4 298,97 zł, całkowita kwota do zapłaty: 24 298,97 zł. Spłata następuje w 48 ratach równych (annuitetowych). Kalkulacja została dokonana na dzień roku na reprezentatywnym przykładzie.

Minimalny i maksymalny okres spłaty: min. 3 mies., max. 10 lat
Maksymalne RRSO: 10,46%

Kiedy można dokonać zmian w umowie kredytowej?

W takiej umowie zwykle znajdują się zapisy dotyczące tego, w jakich przypadkach można dokonać zmian w jej treści. Banki najczęściej pozostawiają sobie furtkę w postaci możliwości dokonywania zmian wówczas, gdy sytuacja na rynku ulegnie pogorszeniu lub poprawie.

Na przykład marża bankowa może się zmienić w wyniku zmiany wysokości głównych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej działającej przy Narodowym Banku Polskim.

Zmiana może być też dokonywana na wniosek klienta, np. jeśli chciałby on wprowadzić pewne modyfikacje w harmonogramie spłaty lub we własnych danych umieszczonych w umowie.

Wraz z zastępowaniem wskaźnika WIBOR(R) wskaźnikiem WIRON w umowach i ofertach bankowych pojawiła się wątpliwość co do tego, czy konieczne będzie zawarcie aneksu do istniejących umów. Większość banków już rozpoczęła wysyłkę do klientów odpowiednich aneksów do podpisu, choć nie jest to praktyka powszechna.

Na przykład BNP Paribas deklaruje, że nie zamierza tego robić, a ING – wręcz przeciwnie. Brak zawarcia aneksu do umowy kredytowej w związku z zastąpieniem wskaźnika WIBOR(R) wskaźnikiem WIRON na tę chwilę w ogóle nie wpłynie na umowę.

Najprawdopodobniej problem zostanie odgórnie rozwiązany – jeśli dojdzie do zaprzestania publikacji wskaźnika WIBOR(R), to być może na podstawie właściwego rozporządzenia Ministra Finansów, który wskaże WIRON jako zamiennik, który z mocy prawa zastąpi wcześniejszy.

Jakie zapisy w umowie kredytowej mogą zostać zmienione?

Klient jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej musi wiedzieć między innymi, jakie warunki kredytu hipotecznego może zmienić bank po podpisaniu umowy. Najczęściej dotyczą one:

 • marży, jaką pobierać może bank (wynagrodzenie z tytułu udzielenia kredytu wchodzące w skład oprocentowania);
 • ubezpieczenia.

Marża ma bezpośredni wpływ na wysokość rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych przez klienta. Z tego względu kredytobiorcy całkiem słusznie obawiają się jakichkolwiek zmian warunków umowy w tym zakresie, ponieważ mogą one wygenerować dodatkowe obciążenie dla ich domowego budżetu.

Jeśli zmiana np. marży bankowej lub ubezpieczenia dokonywana jest przez bank zgodnie z warunkami wskazanymi w podpisanej umowie kredytowej, to klientowi nie pozostaje właściwie nic innego, jak podpisać aneks do umowy kredytowej i tym samym zgodzić się na zaproponowane warunki.

Przy kredytach walutowych aneks do umowy kredytowej może dotyczyć przewalutowania kwoty zobowiązania. Za sprawą klientów również może dojść do zmian w zapisach umów kredytowych. Klient powinien zgłosić do banku zmianę takich swoich danych, jak:

 • dane osobowe kredytobiorcy,
 • miejsce zamieszkania oraz zameldowania,
 • miejsce pracy.

Brak zawiadomienia banku o takich zmianach może spowodować wyciągnięcie przez bank wobec klienta konsekwencji prawnych, a czasem również finansowych. Ostatecznie może dojść do wypowiedzenia umowy kredytowej, co pociągnie za sobą konieczność zwrotu sumy udzielonego i niespłaconego jeszcze kredytu.

Poza tym w porozumieniu z bankiem umowa kredytowa może ulec zmianie w zakresie harmonogramu płatności. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z:

 • karencją, czyli odroczeniem płatności raty;
 • zawieszeniem okresu spłaty, czyli popularnymi wakacjami kredytowymi;
 • prolongatą, czyli wydłużeniem okresu kredytowania.

Dużo rzadziej pojawiającymi się modyfikacjami umów kredytowych mogą być:

 • zmiana związana z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia albo zaprzestaniem korzystania z określonych produktów bankowych – od których utrzymania uzależnione były np. preferencyjne warunki cenowe;
 • zmiana prawnego zabezpieczenia pożyczki lub kredytu, np. ustanowienie hipoteki na dodatkowej nieruchomości.

W każdym z takich przypadków podpisywany jest aneks do umowy kredytowej.

Banki zobowiązane są nową ustawą o kredycie hipotecznym do tego, aby restrukturyzować zadłużenie, jeśli kredytobiorca nie jest w stanie spłacać swoich rat kredytowych. Restrukturyzacja polega na zmianie warunków spłaty zadłużenia i dostosowania ich do możliwości klienta. Może ona obejmować:

 • czasowe zawieszenie spłaty kredytu,
 • odroczenie kosztów obsługi kredytu i zadłużenia,
 • zmianę wysokości rat kapitałowych,
 • zmianę okresu i sposobu spłaty zadłużenia,
 • skonsolidowanie dwóch kredytów w jeden.

Dlatego gdy zabraknie środków na zapłatę raty, zawsze można liczyć na zmianę umowy kredytowej i restrukturyzację zadłużenia z inicjatywy banku kredytującego.

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym nałożyła na instytucje kredytowe obowiązek umożliwienia restrukturyzacji zadłużenia, jeśli jest to uzasadnione oceną sytuacji majątkowej kredytobiorcy.

Skonsoliduj swoje kredyty w jedną ratęJak napisać wniosek o aneks do umowy kredytowej?

Aby ustanowić aneks do umowy kredytowej, należy złożyć w banku odpowiedni wniosek. Czasem można to zrobić także inną drogą, np. przez infolinię bankową. Wiele instytucji ma swoje własne wzory wniosków o taki aneks.

Wzór można uzyskać w placówce bankowej, a także ze strony internetowej. Przykładem jest bank ING, który taki wniosek ma wśród dokumentów na stronie WWW. Wniosek powinien zawierać:

 • tytuł – wniosek o aneks do umowy konkretnego, wskazanego kredytu, wraz z numerem umowy kredytowej;
 • dane kredytobiorcy i kredytodawcy;
 • powód złożenia wniosku o aneks (cel aneksu);
 • oznaczenie, które warunki kredytu mają ulec zmianie, chodzi np. o dołączenie do kredytu nowej osoby, zmianę sposobu spłaty itp.;
 • lokalizację nieruchomości, na której ustanowiona zostanie hipoteka na rzecz banku (przy kredytach hipotecznych), jeśli powodem wniosku jest zmiana zabezpieczenia;
 • informacje o dochodach i źródłach ich pozyskiwania u kredytobiorców;
 • informacje o kosztach ponoszonych stale przez kredytobiorców;
 • odręczny podpis kredytobiorcy.

We wniosku mogą znaleźć się ponadto pola dotyczące kwestii finansowych, np. związanych z opłatą naliczaną przez bank za wprowadzenie zmian w umowie kredytowej.

Czas na rozpatrzenie wniosku zależy od jego przedmiotu, niemniej zwykle trwa od kilku do kilkunastu dni. Następnie należy w banku podpisać aneks.

Znajdź dla siebie najlepszą ofertę karty kredytowej

Zmiana warunków umowy kredytowej po stronie banku

Większość banków już podczas konstruowania umów zastrzega sobie możliwość modyfikacji warunków. Zmiana może nastąpić, jeśli zmieniają się realia funkcjonowania rynku finansowego w kraju, np. panują bardzo wysokie stopy procentowe, w wyniku czego zmienia się koszt pieniądza, a przy tym umowa nie zawiera odpowiedniego zapisu, określającego, co dzieje się z oprocentowaniem zobowiązania.

Bank ma prawo do zmiany warunków umowy kredytowej podpisanej z klientem, zwłaszcza umowy o kredyt hipoteczny. Klient może zgodzić się na zaproponowane zmiany i podpisać przedstawiony aneks.

Jeśli jednak zmiany są niekorzystne i wpływają ujemnie na warunki kredytowania, wówczas kredytobiorca może pomyśleć o negocjowaniu ich z bankiem lub ostatecznie o refinansowaniu kredytu.

Polega to na przeniesieniu zobowiązania z jednego banku do drugiego. Gdyby nie było to możliwe, brak zgody ze strony klienta na podpisanie aneksu skutkować będzie całkowitym rozwiązaniem umowy.

Ciąg dalszy artykułu poniżej

Powiązane artykuły

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego Czy się się opłaca Ile kosztuje

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. Czy się opłaca? Ile kosztuje?

by | maj 5, 2024 | Hipoteczne | 0 Comments

Spłata kredytu hipotecznego przez kolejne 20-30 lat może wydawać się przytłaczająca. Jeśli masz możliwości finansowe, warto rozważyć wcześniejszą spłatę kredytu w...

Aneks do umowy kredytowej Co może się zmienić w umowie kredytowej

Aneks do umowy kredytowej. Co może się zmienić w umowie kredytowej?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Wprowadzenie istotnych zmian do podpisanej już umowy kredytowej wymaga dopełnienia formalności. Podstawą jest zawarcie aneksu. Banki mogą naliczyć z tego tytułu...

Historia kredytowa co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu

Historia kredytowa – co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Przy zaciąganiu kolejnych kredytów i niektórych pożyczek pozabankowych informacje o nich są uwzględniane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). BIK nie tylko archiwizuje...

Czym jest całkowity koszt kredytu Sprawdź jak obliczyć koszty kredytowania

Czym jest całkowity koszt kredytu? Sprawdź, jak obliczyć koszty kredytowania

by | kwi 24, 2024 | Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich płatności związanych z kredytem, wliczając w to prowizję, naliczone odsetki i inne opłaty. Kluczową informacją o koszcie...

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

by | kwi 24, 2024 | Finanse firmowe,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Restrukturyzacja kredytu to inaczej zmiana warunków spłaty zobowiązania. Dzięki temu masz szansę poprawić swoją sytuację finansową oraz uwolnić się od ryzyka...

Czy można odstąpić od umowy kredytu lub pożyczki Jak to zrobić

Czy można odstąpić od umowy kredytu lub pożyczki? Jak to zrobić?

by | kwi 23, 2024 | Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Odstąpienie od umowy kredytu gwarantują przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Zasadniczo masz 14 dni od chwili zawarcia umowy z bankiem czy firmą pożyczkową na...

Co to jest stopa procentowa

Co to jest stopa procentowa i jak obniżenie stóp procentowych wpływa na raty kredytów?

by | kwi 22, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja | 0 Comments

Główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego została obniżona dwukrotnie w 2023 roku, a być może zacznie jeszcze mocniej spadać w 2024. To sprawia, że...

Czy można wziąć kredyt hipoteczny mając kredyt gotówkowy

Czy można wziąć kredyt hipoteczny mając kredyt gotówkowy?

by | kwi 22, 2024 | Gotówkowe,Hipoteczne | 0 Comments

Czy można wziąć kredyt hipoteczny, mając kredyt gotówkowy? Teoretycznie tak, ale decyzja banku zależy od indywidualnej oceny Twojego wniosku, zdolności kredytowej oraz...

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego 2024

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego 2024

by | kwi 22, 2024 | Dofinansowania,Gotówkowe,Hipoteczne,Zadłużenie | 0 Comments

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego może obejmować uzyskanie dopłaty do rat, a także umorzenie części zobowiązania. Sprawdź, gdzie szukać pomocy w spłacie...

Wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim

Wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim. Jak złożyć wniosek i zawiesić spłatę kredytu?

by | sty 25, 2024 | Dofinansowania,Hipoteczne,ING Bank Śląski | 0 Comments

Od 29 lipca 2022 roku zostały wprowadzone ustawowe wakacje kredytowe jako część rządowego wsparcia dla kredytobiorców. Zapraszamy do zapoznania się z procedurą...

Nadpłata kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim

Nadpłata kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim. Jak działa i jak złożyć wniosek online?

by | sty 24, 2024 | Hipoteczne,ING Bank Śląski | 0 Comments

Nadpłacanie kredytu hipotecznego w ING Banku Śląskim jest łatwe, gdyż można to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Moje...

Nadpłata kredytu hipotecznego w Banku Millennium

Nadpłata kredytu hipotecznego w Banku Millennium. Jak działa i jak złożyć wniosek online?

by | sty 15, 2024 | Bank Millennium,Hipoteczne | 0 Comments

Nadpłata kredytu hipotecznego w Banku Millennium jest oczywiście możliwa zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. Proces ten może zostać zainicjowany przez...

Czy trzeba podpisać aneks do umowy kredytowej otrzymany z banku?

Jak już zostało powiedziane, niepodpisanie aneksu do umowy kredytowej może doprowadzić do wypowiedzenia przez bank takiego dokumentu, a klient będzie musiał oddać do banku cały kapitał kredytu, który uzyskał. Jeśli zobowiązanie opiewa na wyjątkowo wysoką kwotę, a nie jest to np. najtańszy kredyt gotówkowy, na kilka tysięcy złotych, to bardzo problematyczne.

Co ciekawe, już z końcem 2022 roku i w trakcie trwania kolejnych miesięcy 2023 roku banki w Polsce wysyłały aneksy do umów kredytowych do osób spłacających zobowiązania złotowe, z oprocentowaniem odsyłającym do wskaźnika WIBOR(R), ale ich niepodpisanie nie wiązało się z powstaniem żadnych konsekwencji, przynajmniej na razie.

Aneks do umowy kredytu hipotecznego

Zmiana warunków umowy kredytu hipotecznego odbywa się na podstawie sporządzonego dokumentu zmieniającego. To inaczej aneks, który może obejmować wiele różnych sytuacji. Zmiana warunków kredytu hipotecznego dokonywana na podstawie aneksu może dotyczyć:

 • zmiany długości okresu spłaty,
 • zmiany systemu spłaty rat,
 • sposobu naliczania oprocentowania,
 • zmiany wysokości oprocentowania,
 • zmiany zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • zmiany sposobu spłaty rat kredytu walutowego,
 • zmiany waluty kredytu,
 • przystąpienia nowego kredytobiorcy do kredytu,
 • podwyższenia kwoty kredytu,
 • zmiany daty spłaty rat,
 • zmiany celu kredytowania itp.

Wraz z ogłoszeniem wygaszania wskaźnika WIBOR(R), na którym opiera się zdecydowana większość spłacanych dziś kredytów złotowych, pojawiła się potrzeba podpisania nowych aneksów. WIBOR(R) jeszcze jest publikowany, ale w ofertach bieżących w niektórych bankach zastępuje go już WIRON.

Zobacz ranking najlepszych kont osobistych!

Aneks do umowy kredytu hipotecznego PKO BP

W banku PKO BP można złożyć wniosek o aneks do umowy kredytu i zmianę warunków kredytowania, takich jak waluta kredytu czy okres spłaty. Taki aneks może też dotyczyć zmiany formuły spłaty i innych warunków umowy.

PKO BP przyjmuje wnioski o aneks do umowy kredytu związane ze zmianą kredytobiorcy lub poręczyciela – wówczas w celu podpisania aneksu konieczna jest osobista wizyta w banku.

Czynności wykonywane na wniosek kredytobiorcy, które wymagają podpisania aneksu do umowy, pociągają za sobą opłatę jednorazową w wysokości 300 zł. Nie dotyczy to aneksów w zakresie zmiany rodzaju stopy procentowej do umów o kredyt lub pożyczkę hipoteczną zawartych od 22 lipca 2017 roku.

Wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed w maju 2023 roku podkreślał, że:

Całość kredytów będących w spłacie zaczniemy zamieniać z WIBOR na WIRON od stycznia 2025 roku.

Jednocześnie powiedział on, że proces ten nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia kosztów przez kredytobiorcę i będzie realizowany automatycznie. Wskazywałoby to na brak obowiązku zawierania jakichkolwiek aneksów.

Aneks do umowy kredytu hipotecznego Pekao SA

W Pekao SA w uzasadnionych przypadkach kredyt może być prolongowany na wniosek klienta złożony co najmniej 7 dni przed terminem płatności raty.

Okres kredytowania po dokonaniu prolongaty nie może przekroczyć w przypadku kredytu złotowego 30 lat, a walutowego – 20. Prolongata wymaga zawarcia aneksu. Jest on niezbędny przy zmianie waluty kredytu na inną walutę.

Pekao SA na swoich stronach internetowych informuje, jak będzie wyglądało zastąpienie wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR na WIRON.

Ma to odbywać się zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, a jeśli takich zapisów nie będzie, konieczne będzie zawarcie odpowiedniego aneksu do umowy albo stanie się to na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, na mocy którego może zostać określony zamiennik dla tego wskaźnika wraz ze spreadem korygującym.

Aneks do umowy kredytowej Alior

Zmiana okresu kredytowania, terminu spłaty rat czy innych parametrów zobowiązania w Alior Banku wymaga od klienta złożenia stosownego wniosku na formularzu bankowym.

W przypadku zmian dokonywanych w kredytach studenckich Alior Bank nie pobiera opłat za aneksy zmieniające warunki kredytowania.

Bank ten przygotował dla klientów aneksy do umów produktów, których oprocentowanie naliczane jest na podstawie wskaźnika referencyjnego WIBOR. Instytucja zaprasza klientów za pośrednictwem e-maili do oddziałów celem podpisania dokumentu.

mBank – aneks do umowy kredytu hipotecznego

W mBanku klienci mogą poprosić o zmianę np. daty spłacanej raty kredytu hipotecznego, wnioskując o to do banku. Ten może przygotować aneks, ale warto wiedzieć, że klientowi przyjdzie za niego zapłacić. To jednorazowa opłata w wysokości od 100 do 500 zł, w zależności od tego, co podlega zmianie.

Z początkiem 2022 roku mBank dołączył do grona banków wysyłających swoim klientom aneksy do umów kredytowych z prośbą o ich podpisanie w związku z wygaszaniem WIBOR-u(R).

Ciąg dalszy artykułu poniżej

Sprawdź aktualną ofertę darmowych pożyczek online

Powiązane artykuły

Czy nieużywane produkty bankowe trzeba zamknąć

Czy nieużywane produkty bankowe trzeba zamknąć?

by | maj 6, 2024 | Inwestuj,Lokaty,Podstawy finansów | 0 Comments

Produkty bankowe często generują znaczne koszty, szczególnie gdy pozostają nieużywane. Banki pobierają opłaty i prowizje zgodnie z własnymi taryfami, często bez naszej...

Aneks do umowy kredytowej Co może się zmienić w umowie kredytowej

Aneks do umowy kredytowej. Co może się zmienić w umowie kredytowej?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Wprowadzenie istotnych zmian do podpisanej już umowy kredytowej wymaga dopełnienia formalności. Podstawą jest zawarcie aneksu. Banki mogą naliczyć z tego tytułu...

Historia kredytowa co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu

Historia kredytowa – co to jest i jaki ma wpływ na zaciągnięcie kredytu?

by | maj 5, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Przy zaciąganiu kolejnych kredytów i niektórych pożyczek pozabankowych informacje o nich są uwzględniane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). BIK nie tylko archiwizuje...

Czy można cofnąć przelew Jak i w którym banku wycofasz przelew

Czy można cofnąć przelew? Jak i w którym banku wycofasz przelew?

by | maj 4, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Zastanawiasz się, czy można cofnąć przelew? Pomyłkową płatność możesz anulować, ale tylko w niektórych bankach i jeśli zgłosisz problem w odpowiednim terminie. Musisz...

Zmiana konta bankowego jak krok po kroku przenieść konto do innego banku

Zmiana konta bankowego – jak krok po kroku przenieść konto do innego banku?

by | maj 4, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Przeniesienie konta do innego banku może okazać się szczególnie atrakcyjne, gdy znajdziesz lepszą ofertę. Po co przepłacać za prowadzenie rachunku, gdy to samo, a nawet...

Jak założyć wspólne konto bankowe i co w przypadku śmierci współwłaściciela konta

Jak założyć wspólne konto bankowe i co w przypadku śmierci współwłaściciela konta?

by | kwi 30, 2024 | Konta bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Wspólne konto bankowe może zostać założone przez osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz rozliczają podatki w Polsce. Dla banku...

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej 2024 Poznaj nowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej 2024. Poznaj nowe przepisy dotyczące udzielania pożyczek!

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Najnowsza wersja ustawy antylichwiarskiej obowiązuje już od połowy grudnia 2022 roku. Niektóre z jej przepisów jednak weszły w życie dopiero 18 maja 2023 roku. Co się...

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?

by | kwi 28, 2024 | Chwilówki,Gotówkowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Kredyt a pożyczka – czym różnią się względem siebie i jakie podobieństwa występują pomiędzy nimi? To produkty, które mogą spełniać podobne funkcje, ale nie są dokładnie...

Jak działa karta kredytowa i kiedy może być przydatna

Jak działa karta kredytowa i kiedy może być przydatna?

by | kwi 27, 2024 | Karty bankowe,Podstawy finansów | 0 Comments

Karta kredytowa to rodzaj karty, która umożliwia korzystanie ze środków należących do banku. Jest ona dostępna wyłącznie dla określonej grupy odbiorców. Mimo że karty...

Czym jest całkowity koszt kredytu Sprawdź jak obliczyć koszty kredytowania

Czym jest całkowity koszt kredytu? Sprawdź, jak obliczyć koszty kredytowania

by | kwi 24, 2024 | Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich płatności związanych z kredytem, wliczając w to prowizję, naliczone odsetki i inne opłaty. Kluczową informacją o koszcie...

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego?

by | kwi 24, 2024 | Konsolidacja,Podstawy finansów,Zadłużenie | 0 Comments

Kredyt konsolidacyjny pozwala na połączenie ze sobą w jedno większe zobowiązanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłaca się go według ustalonych rat...

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

Restrukturyzacja kredytu i jej uzasadnienie w poszczególnym banku

by | kwi 24, 2024 | Finanse firmowe,Gotówkowe,Hipoteczne,Konsolidacja,Podstawy finansów | 0 Comments

Restrukturyzacja kredytu to inaczej zmiana warunków spłaty zobowiązania. Dzięki temu masz szansę poprawić swoją sytuację finansową oraz uwolnić się od ryzyka...

Aneks do umowy kredytu hipotecznego ING

Zmiana daty uiszczania raty czy skrócenie okresu kredytowania w banku ING są możliwe, ale wymagają podpisania aneksu. Taki aneks można zamówić w oddziale, online lub nawet telefonicznie. W zależności od tego, co jest przedmiotem aneksowania, dokument ten może pociągać za sobą opłaty lub nie.

Na przykład przy nadpłacie kredytu i wnioskowaniu o skrócenie okresu spłaty po 3 miesiącach można zawrzeć w ING aneks do umowy bezpłatnie. Wraz z końcem 2021 roku ING wysyłał już do klientów na Moje ING informację z propozycją podpisania aneksu do umowy w sytuacji likwidacji wskaźnika WIBOR.

Zaznaczał, że brak zgody na podpisanie dokumentu skutkować będzie tym, że po wycofaniu WIBOR-u(R) z publikacji kredyt będzie oparty na ostatniej dostępnej wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR(R) 6M oraz wynikającej z umowy marży banku.

Wiadomość ta poprzedzała kolejną, w której ING informowało:

Jeżeli klient nie zdecyduje się na podpisanie aneksu, a wskaźnik referencyjny stosowany w umowie przestanie być opracowywany, to Komisja Europejska, krajowy organ nadzorczy lub przepisy prawa mogą wyznaczyć zamienny wskaźnik referencyjny, który zastąpi aktualny wskaźnik określony w umowie klienta. Jeżeli zamienny wskaźnik referencyjny nie zostanie wyznaczony w ten sposób, to oprocentowanie kredytu będzie ustalane zgodnie z przepisami prawa lub wskazaniami regulatora (w sytuacji, kiedy wskaźnik stosowany w umowie klienta będzie zmieniony lub nie będzie już opracowywany).

Millennium – aneks do umowy kredytowej

Na podstawie aneksu do umowy kredytowej możliwa jest zmiana warunków kredytowania, w tym:

 • zmiana rachunku do spłaty,
 • udzielenie wakacji kredytowych,
 • skrócenie okresu karencji,
 • wydłużenie terminu spełnienia warunku dodatkowego do umowy,
 • zmiana dnia miesiąca spłaty raty kredytu,
 • zmiana dnia miesiąca do weryfikacji spełnienia warunków w ofercie obniżenia marży dla klientów posiadających rachunek i kartę,
 • zmiana zabezpieczenia,
 • zmiana celu kredytowania,
 • zmniejszenie kwoty kredytu,
 • przewalutowanie kredytu na PLN,
 • wydłużenie okresu kredytowania itp.

Opłata za aneks wnioskowany przez klienta wynosi jednorazowo 200 zł.

Bank Millennium wysyłał już wiadomości o aneksach do umów kredytowych, które pozwolą na bezproblemową zmianę wskaźnika WIBOR(R) na WIRON. Zaznacza przy tym, że aneks ten jest bezpłatny i wymagany, by wprowadzić do umowy klauzulę awaryjną, co jest wymogiem przewidzianym w Rozporządzeniu BMR.

BNP Paribas aneks do umowy kredytu hipotecznego

Na podstawie aneksu do umowy kredytu hipotecznego w BNP Paribas można zmienić okres kredytowania, formę spłaty (rodzaj rat) czy jej zabezpieczenie. To jednak kosztuje.

Przy zmianie okresu kredytowania i formy spłaty pobierana jest prowizja w wysokości 0,50 proc. od kwoty zadłużenia na dzień zawarcia aneksu. Natomiast już przy zmianie zabezpieczenia spłaty jest to jednorazowa opłata w wysokości 500 zł. Inne aneksy kosztują od 250 do 500 zł.

Ile kosztuje aneks do umowy kredytowej?

Każdy bank w sposób indywidualny ustala koszty aneksu do umowy kredytowej. W Alior Banku takie porozumienie kosztuje zaledwie 50 zł, a w PKO BP już 300 zł. Opłata uzależniona jest od rodzaju zmiany i rodzaju kredytu.

W poniższej tabeli umieściliśmy przykładowe opłaty za aneks do umowy kredytowej w poszczególnych bankach, w przypadku kredytu gotówkowego i kredytu hipotecznego. Ile to kosztuje?

 • Kredyt hipoteczny:

  • PKO BP: 300 zł
  • Velo Bank: 200 lub 500 zł
  • Bank Millennium: 200 zł
  • Citi Handlowy: 100-150 zł
  • BNP Paribas: 500 lub 750 zł
  • Alior Bank: 200 zł
  • mBank: 100-500 zł
 • Kredyt gotówkowy:

  • PKO BP: 50 zł
  • Velo Bank:
  • Bank Millennium: 100 zł
  • Citi Handlowy: 0 zł
  • BNP Paribas: 200 zł
  • Alior Bank: 100 zł
  • mBank: 0 zł

Z zestawienia wynika, że koszt sporządzenia aneksu do umowy kredytu hipotecznego jest zwykle wyższy, niż przy sporządzaniu takiego samego dokumentu do umowy kredytu gotówkowego.

Najczęściej zadawane pytania:

Czy aneks do umowy kredytowej to zawsze zmiana warunków na niekorzyść kredytobiorcy?

Oczywiście, istnieje możliwość, że aneks zmieni warunki umowy kredytowej na korzystniejsze dla kredytobiorcy. Przykładowo, może obejmować skrócenie okresu kredytowania lub udzielenie wakacji kredytowych.

Jakie są obowiązki i prawa strony wprowadzającej aneks do umowy kredytowej?

Strona wprowadzająca aneks do umowy kredytowej, zazwyczaj bank, ma uprawnienie do przygotowania dokumentu (nawet jeśli zmiany w umowie zostały zainicjowane przez kredytobiorcę). Bank może uzależnić dalszy proces kredytowania od podpisania tego dokumentu przez klienta. Zgodnie z obowiązkiem, bank musi przygotować treść aneksu wprowadzającego zmiany i przedłożyć go kredytobiorcy w odpowiednim terminie.

Czy aneks do umowy kredytowej wiąże obie strony?

Tak, aneks jest wiążącym dokumentem dla obu stron – kredytobiorcy i kredytodawcy.

Jak formalnie zawrzeć aneks do umowy kredytowej?

Bank może poinformować klienta o aneksie drogą mailową, listowną lub telefoniczną. Zazwyczaj oznacza to, że klient musi odwiedzić najbliższy oddział banku i umówić się na spotkanie w celu podpisania aneksu do umowy kredytowej. Warto zaznaczyć, że aneks musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców w obecności pracownika banku.

Jakie mogą być konsekwencje niezawarcia aneksu do umowy kredytowej?

Niepodpisanie aneksu do umowy kredytowej proponowanego przez bank może skutkować ostatecznym wypowiedzeniem umowy kredytowej i natychmiastowym wygaśnięciem całego kredytu, co oznacza konieczność spłaty go w całości.

Czy aneks do umowy kredytowej zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Niekiedy podpisanie aneksu do umowy kredytowej nie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Sprawdź podobne artykuły

BNP Paribas promocja 530 zł

Skorzystaj z darmowego bonusu od BNP Paribas. Dostaniesz aż 530 zł 

by | maj 28, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto najnowsze wiadomości ze świata promocji: BNP Paribas wprowadza nową promocję "Gorący bonus", w której oferuje aż 530 zł premii za spełnienie określonych warunków....

Santander Bank Polska promocja 600 zł

Chcesz 600 zł na dowolne zakupy? Oto jak to możliwe

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,Santander Bank Polska,Zarabiaj | 0 Comments

Santander Bank Polska rozpoczyna wakacyjny okres z hukiem, oferując aż 600 zł za otwarcie konta osobistego i spełnienie kilku prostych warunków. Promocja ta jest...

VeloBank promocja 600 zł

Wysoki BONUS od VeloBank. Zapewnij sobie dodatkowy bonus pieniężny . Otrzymasz 600 zł w tym 60 zł po 2 dniach

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,Promocje bankowe,VeloBank,Zarabiaj | 0 Comments

I takie zmiany lubimy! W popularnej w ostatnich miesiącach promocji VeloBanku, nadal możesz zgarnąć aż 600 złotych, ale teraz pierwsze 60 zł otrzymasz od razu w ciągu 2...

PKO Bank Polski promocja 300 zł

Dostaniesz nawet 300zł od PKO BP za założenie darmowego konta i robienie zakupów kartą Visa

by | maj 27, 2024 | Konta bankowe,PKO Bank Polski,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To już druga edycja promocji od PKO BP, w której możesz zyskać nawet 300 zł w formie 5% zwrotu za płatności kartą. Premia podzielona jest na 6 miesięcy (maksymalnie 50...

ING Bank Śląski promocja 500 zł

Odbierz 500zł od ING za założenie konta i 2 proste aktywności

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Bank ING przedłuża promocję, w której utrzymuje rekordową stawkę (jak na nich), czyli kwotę 500 zł dla nowych i powracających klientów, którzy teraz otworzą konto....

mBank promocja 720 zł

Super oferta dla nowych klientów banku aż 720zł od mBanku za testowanie ich eKonta do usług

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Ale to dopiero niespodzianka! mBank pozytywnie nas zaskoczył, dorzucając do podstawowej promocji, gdzie można zgarnąć 520 złotych, niezły bonus: 200 złotych w e-kodach...

mBank promocja 530 zł

Wypróbuj eKonto do usług i zgarnij 530zł od mBanku

by | maj 26, 2024 | Konta bankowe,mBank,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

eKonto do usług to nowe konto w mBanku, które pojawiło się w ofercie od 3 kwietnia 2024 roku. Jeśli się na nie zdecydujesz, będziesz mógł nadal korzystać z darmowych...

Santander Consumer Bank promocja 400 zł

Santander Consumer Bank da Ci 400zł do Biedronki za aktywności na karcie kredytowej (plus 360zł cashbacku)

by | maj 26, 2024 | Karty bankowe,Promocje bankowe,Santander Consumer Bank,Zarabiaj | 0 Comments

Przed nami nowa promocja organizowana przez Santander Consumer Bank, specjalizujący się w kredytach. W ramach promocji, za założenie karty kredytowej i płacenie nią za...

Millennium Bank promocja 600 zł

Możesz dostać nawet 600zł od banku Millennium za aktywne korzystanie z ich konta osobistego

by | maj 25, 2024 | Bank Millennium,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Oto największa premia od banku Millennium! Do tej pory można było zdobyć maksymalnie 500 zł, ale w tej promocji bank oferuje aż 600 zł. Pierwsze 300 zł można zdobyć w...

Bank Pekao SA promocja 200 zł

Dostaniesz 200 zł od Pekao tylko za to, że pójdziesz do sklepu.

by | maj 25, 2024 | Bank Pekao S.A.,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

To kolejna edycja popularnej promocji Banku Pekao S.A. Jej największą zaletą nie jest wysokość bonusu, lecz wyjątkowo proste warunki. Wystarczy dokonać 5 płatności...

BNP Paribas konto osobiste promocja 490 zł

Załóż konto, wymieniaj waluty i weź 490zł od BNP Paribas

by | maj 22, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

W obecnej promocji możesz zgarnąć bonus o wartości 490 zł – i wszystko to otrzymasz przelewem na swoje nowe konto. Żadnych voucherów, bonów ani kodów – wyłącznie...

Alior Bank promocja

Odbierz nawet 500 złotych za założenie konta w Alior Banku

by | maj 22, 2024 | Alior Bank,Konta bankowe,Promocje bankowe,Zarabiaj | 0 Comments

Kto ma ochotę na atrakcyjny bonus od Alior Banku? Teraz każdy nowy i powracający klient może zgarnąć nawet 500 zł. Wszystko na jasnych i przejrzystych zasadach.Nie...

Ile cyfr ma numer konta jak to sprawdzić

Ile cyfr ma numer konta – jak to sprawdzić?

by | maj 13, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Ile cyfr ma numer konta bankowego? Zasadniczo 26, a poszczególne sekwencje następujących po sobie liczb niekoniecznie są przypadkowe. Dodając do numeru rachunku kod PL,...

Konto oszczędnościowe w PKO BP jak założyć

Konto oszczędnościowe w PKO BP – jak założyć?

by | maj 12, 2024 | Inwestuj,Konta bankowe,Oszczędzaj | 0 Comments

W ofercie kont oszczędnościowych PKO Banku Polskiego dostępne są dwie propozycje rachunków. Zapoznaj się z ich warunkami, poziomem oprocentowania oraz kosztami...

Przelew SEPA co to jest przelew europejski SEPA jak działa i kiedy warto z niego korzystać

Przelew SEPA – co to jest przelew europejski SEPA, jak działa i kiedy warto z niego korzystać?

by | maj 11, 2024 | Konta bankowe | 0 Comments

Przelew SEPA to rodzaj przelewu zagranicznego, którego możesz użyć do przekazania środków w euro na konto za granicą. W Polsce oferuje go większość banków. Sprawdź, co...

Jak zamknąć konto w BNP Paribas

Jak zamknąć konto w BNP Paribas?

by | maj 10, 2024 | BNP Paribas Bank Polska,Konta bankowe | 0 Comments

Jak zamknąć konto BNP Paribas? O dziwo, nie możesz tego zrobić poprzez system transakcyjny. Na szczęście istnieją inne sposoby na to, aby zlikwidować rachunek bez...

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych?

by | maj 10, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Czy można zrezygnować z wakacji kredytowych? Wbrew pozorom, to co miało oznaczać finansową ulgę, dla niektórych kredytodawców okazało się prawdziwą pułapką....

Wakacje kredytowe 2024 Kiedy i dla kogo

Wakacje kredytowe 2024. Kiedy i dla kogo?

by | maj 8, 2024 | Dofinansowania,Inwestuj,Oszczędzaj | 0 Comments

Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na 2024 rok. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców. Kredytobiorcy będą mogli zawiesić raty...